[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

font VerajjaFont Verajja, một biến thể từ các font Truetype Vera với hỗ trợ cho
tiếng Việt. Tải về từ: http://aimwell.org/assets/Verajja.zip

Nhận thấy các kí tự dấu tiếng Việt trong font đó không được dễ xem lắm
tôi đã chỉnh lại.

Bản thử nghiệm có thể tải về từ: 

  http://people.vnoss.org/~vnpenguin/pub/fonts/

Screenshots:
http://people.vnoss.org/~vnpenguin/pub/fonts/shot-vnera-regular.png
http://people.vnoss.org/~vnpenguin/pub/fonts/shot-vnera-bold.png
http://people.vnoss.org/~vnpenguin/pub/fonts/shot-vnera-italic.png
http://people.vnoss.org/~vnpenguin/pub/fonts/shot-vnera-bolditalic.png