[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ba?n tin Số 19, tuần 25, năm 20051. Tin tức đó đây
  * Firefox cho RISC OS
  * Solaris trên CD
  * HP SFS 2.0
  * KOffice 1.4
  * Xandros với giao diện tiếng Pháp và Đức
  * Kế hoạch phát triển Fedora Core 5
  * Xchat 2.4.4
  * OpenPKG 2.4
  * KDE hợp tác với Wikimedia
  * How To Ask Questions ...

2. Phần mềm mới
  * Newton, ứng dụng wiki cho GNOME2
  * Hỗ trợ tiếng Việt cho font Vera

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Music Player Daemon
  * Kiểm soát tiến trình hệ thống với Perl

Download PDF:
1. http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=117270&package_id=144581&release_id=306524

2. https://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=2667

Online reading: http://vnoss.net/bantin/