[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bản tin số 21 (tuần 27, 2005)Trang chính: http://vnoss.net/bantin/

1. Tin tức đó đây
  * Scribus 1.2.2.1
  * SuSE Linux Professional 9.3
  * Epiphany 1.6.4
  * GNU Parted 1.6.23
  * Trustix Secure Linux 3.0
  * Ubuntu Foundation
  * Liên minh mới cho một bản linux dựa trên Debian
  * GCC 4.0.1
  * Gaim 1.4.0
  * Subversion 1.2
  * Linux From The Scratch 6.1-pre1
  * FreeBSD 6 - CURRENT Snapshot 07/2005
  * Firefox-vi với Summer of Code ?

2. Phần mềm mới
  * Winefish 1.3.2
  * Liferea 0.9.3

3. Kinh nghiệm - Trao đổi
  * Mathomatic, đầy ấn tượng!
  * Perl và tài khoản người dùng
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community