[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

gaim 1.4.0 & giao diện tiếng ViệtVừa mới cài đặt gaim 1.4.0, chạy với giao diện tiếng Việt.
Không hoàn hảo lắm, nghe bảo là dịch thuật chưa hoàn thành. Sau đây là
vài cái shot trong đó có các điểm có lẽ cần phải bổ sung/hiệu chỉnh:

    http://people.vnoss.org/~vnpenguin/pub/gaim/


Thanks for Vi-team's job!


-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community