[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

X-Unikey 1.0 : RPM cho FC4Tải về từ: http://people.vnoss.org/~vnpenguin/pub/rpm/x-unikey/

Chú ý:
- GTK module được cấu hình tự động, cài đặt xong là sử dụng được ngay.
- XIM cần phải xác lập môi trường cần thiết theo tài liệu của X-Unikey
trước khi dùng.

-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community