[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

X-Unikey extended telex: how to disable ?Hi,
/me đang dùng gtk module, UTF-8 với kiểu gõ telex, có nhận thấy một
kiểu bỏ dấu hơi bị kì kì mà /me muốn tắt đi thì làm sao đây ?

Khi gõ "Apa" thì nhận được "Âp" :( 

Có cách nào loại bỏ kiểu "extended telex" này không bác ?

TIA,
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community