[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Điểm danh cái nhỉ?Lại quay về mailing list à, nên chăng một website/forum?

On Wednesday, 20 June 2012 14:14:44 UTC+10, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
Chào các bác,

Em Hưng đây ạ,

Anh Quý sẽ warm up lại mailing list.

ML này sẽ giành cho những topic nghiêm túc,
và được lấy một phần lưu lượng từ vietlug FB:
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Nguyễn Vũ Hưng

On Wednesday, 20 June 2012 14:14:44 UTC+10, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
Chào các bác,

Em Hưng đây ạ,

Anh Quý sẽ warm up lại mailing list.

ML này sẽ giành cho những topic nghiêm túc,
và được lấy một phần lưu lượng từ vietlug FB:
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Nguyễn Vũ Hưng

On Wednesday, 20 June 2012 14:14:44 UTC+10, Nguyễn Vũ Hưng wrote:
Chào các bác,

Em Hưng đây ạ,

Anh Quý sẽ warm up lại mailing list.

ML này sẽ giành cho những topic nghiêm túc,
và được lấy một phần lưu lượng từ vietlug FB:
https://www.facebook.com/groups/vietlug/

Nguyễn Vũ Hưng