[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?

2012/6/20 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
2012/6/20 b1nhb00ng <[email protected]>:
> Lại quay về mailing list à, nên chăng một website/forum?

Communications channels của Vietlug sẽ/đang gồm:

- ML: [email protected]
- FB: https://www.facebook.com/groups/vietlug/
- Website: http://vietlug.vn/ -> đang xây
- Forum: có cần nữa không nhỉ?


Mình nghĩ đã có FB thì forum ko còn cần thiết nữa.
Q