[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?
On Wednesday, 20 June 2012 14:24:12 UTC+10, Quy NGUYEN DAI wrote:
2012/6/20 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
2012/6/20 b1nhb00ng <[email protected]>:
> Lại quay về mailing list à, nên chăng một website/forum?

Communications channels của Vietlug sẽ/đang gồm:

- ML: [email protected]
- FB: https://www.facebook.com/groups/vietlug/
- Website: http://vietlug.vn/ -> đang xây
- Forum: có cần nữa không nhỉ?


Mình nghĩ đã có FB thì forum ko còn cần thiết nữa.
 
"Vấn đề" với FB là accessibility và khả năng "tra cứu". FB, mặc dù tiện lợi và nhiều người dùng vẫn đc design để socialise là chính, chứ dành cho technical discussion thì có khó k0? Hay là /me quá old-school? :)