[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Re: Điểm danh cái nhỉ?2012/6/21 thaitq <[email protected]>:
> Hay quá,
>
> Cái này có từ 2004 cơ à!
>
> Làm nó sống dậy nào.

2004 là thời điểm Larry toàn quyền vnlinux.org.

Cũng là thời điểm Vietlug members chạy hết đi khỏi vietlug ML ở sf.net
và vnlinux.org cũng đi xuống.

Bây giờ vnlinux.org chỉ còn là cái modem thôi :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.