[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

win-sshfsNhững ai làm việc trên Windows muốn tạo drive mapping đến các server ssh thì công cụ OSS sau đây rất "ngon":

http://code.google.com/p/win-sshfs/

Have a nice day,