[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] win-sshfs2012/7/4 Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]>
2012/7/4 Quy NGUYEN DAI <[email protected]>:
> Những ai làm việc trên Windows muốn tạo drive mapping đến các server ssh thì
> công cụ OSS sau đây rất "ngon":
>
> http://code.google.com/p/win-sshfs/

Em cũng cần cái này;
đến bây giờ em vẫn dùng winscp/sftp/filezilla một cách thô thiển thể
copy file thôi.

Mình thì chỉ cần WinSCP là quá đủ. Nhưng ở đây có nhiều đứa quen Windows vẫn cứ thích mấy cái kiểu này mới chịu. Thích thì "chiều" thôi :)