[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Apple không còn dám khoe miễn nhiễm virusMac OS tăng dần về số lượng nên nguy cơ tăng. Nếu Linux mà đông người dùng thì có lẽ cũng xuất hiện virus trên Linux. :))