[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Centos 6.32012/7/10 Quy NGUYEN DAI <[email protected]>:
> Thông thường thì DVD1 là đủ. Nhưng mình hay dùng cái iso "minimal" rồi yum
> bổ sung thêm.

Nếu là server, em cũng dùng minimal.

Em vừa cài 6.2 minimal cách đây 3 hôm :)

Chắc phải upgrade luôn :)

-- 
Best Regards,
Nguyen Hung Vu [aka: NVH] ( in Vietnamese: Nguyễn Vũ Hưng )
[email protected] , YIM: vuhung16 , Skype:
vuhung16plus, twitter: vuhung, MSN: vuhung16.
http://www.facebook.com/nguyenvuhung
Nguyễn Vũ Hưng's blog on Free and Open Source:
http://nguyenvuhungvietnam.wordpress.com/
Học tiếng Nhật: http://hoc-tiengnhat.blogspot.com/
Vietnamese LibreOffice: http://libo-vi.blogspot.com/
Mozilla & Firefox tiếng Việt: http://mozilla-vi.blogspot.com/

Disclaimer: When posted to social networking groups include, but not
limited Linux Users' Groups, Free and Open Sources forums, mailing
lists, the above is my personal opinion and is *not* the opinion of my
employer(s), associations and/or groups I join.