[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Centos 6.3

On Tue, Jul 10, 2012 at 2:58 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:
On Tue, Jul 10, 2012 at 2:33 AM, Quy NGUYEN DAI <[email protected]> wrote:
> Yah, http://www.gtlib.gatech.edu/pub/centos/6.3/isos/x86_64/
>

Có thời gian em sẽ thử

Q:
CentOS-6.3-i386-bin-DVD1.iso
CentOS-6.3-i386-bin-DVD2.iso

RPM list của DVD2: http://pastebin.com/fc906SGR

Nhìn cái list không thấy rpm nào mình cần cả :)