[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietLUG] Google Input Tools

On Thu, Jul 19, 2012 at 4:03 AM, Nguyễn Vũ Hưng <[email protected]> wrote:

windows đấy anh Quý ạ ;)


Non-windows thì dùng Chrome plugin, Android app, ... có sao đâu. Vấn đề là tính năng ra sao.