[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: go'p y' ve^` ba?n tinOn 5/30/05, James Nguyen <[email protected]> wrote:
> On 5/30/05, VnPenguin <[email protected]> wrote:
> 
> > Go'p y' cu?a ba'c rat chi' li' & rat ho+.p vo+'i TODO cu?a VnOSS ma
> > /me ddang chuan bi. :)
> >
> > Nhu+ vay van dden chi? thieu moi mot ... nhan lu+.c ;) Ba'c nao xung
> > phong giu'p cho 1 tay thi hay qua' ;)
> 
> Bác nói rõ thêm một chút là cần nhân lực trong việc gì.

Men,

1. Setup portal + viet ho'a neu chu+a co' vi interface
2. Maintain ha(ng tuan dde sync voi Ban tin 
3. Lo chuyen update moi khi co' security holes nay no.
....

-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community