[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: go'p y' ve^` ba?n tin



On 5/30/05, James Nguyen <[email protected]> wrote:
> Bản tin có nhiều tin tức thú vị có thể bình luận, góp ý,
> mở rộng thêm được. Copy tin sang forum để bình luận
> thì không tiện lợi.
> Trong lúc đó VnOSS đang thiếu một cái top page.
> 
> /me nghĩ nên dùng trang bản tin làm top page cho VnOSS.
> Tìm một cái CMS đơn giản, cho phép mọi người có thể gửi tin.
> Cuối tuần, ban biên tập tuyển chọn tin và đóng tập, xuất bản.
> 
> Như vậy vừa có được một dynamic top page (thay đổi thường
> xuyên), vừa có thêm nguồn tin, vừa có thể bình luận trực tiếp
> từng mẩu tin.
> 

Go'p y' cu?a ba'c rat chi' li' & rat ho+.p vo+'i TODO cu?a VnOSS ma
/me ddang chuan bi. :)

Nhu+ vay van dden chi? thieu moi mot ... nhan lu+.c ;) Ba'c nao xung
phong giu'p cho 1 tay thi hay qua' ;)

-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community