[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Ba?n tin So^' 16 - Tua^`n 22, 2005Tin tức đó đây
  * Mono trong Debian
  * Deer Park Alpha1
  * KDE 3.4.1
  * Whoppix 2.7.1
  * MoLinux 1.2 Beta 1
  * Bochs 2.2
  * Mozilla Firefox -- sản phẩm của năm
  * Các tin vắn khác
  * Hackathon 2005

Phần mềm mới
  * mvnForum 1.0 RC4_03
  * VietPad 1.2.1
  * IceWM 1.2.21

Kinh nghiệm - Trao đổi
  * In tiếng Việt với Firefox trong Linux
  * Làm quen với VNC (phần 2)
  * Reverse proxy

Đọc trực tuyến : http://vnoss.net/bantin/

Tải bản PDF
https://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=117270&package_id=144581&release_id=306524
http://developer.berlios.de/project/showfiles.php?group_id=2667

Thanks for your contrib & Happy reading :)
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community