[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Du+. a'n KDE-vi dda~ che^'t?On 6/20/05, Tran Thi Hoang Quyen <[email protected]> wrote:
> Cha`o ca'c ba'c,
> Tha^'y la^u ro^`i du+. a'n KDE-vi kho^ng co`n hoa.t ddo^.ng nu+~a, em
> tha^'y tha^.t buo^`n buo^`n la('m. Em ra^'t co' ca?m ti`nh vo+'i KDE,
> dda(.c bie^.t la` phie^n ba?n 3.4. Xin ba'c na`o ddo' *thu+.c su+.*
> co' chu't tho+`i gian (time) va` ye^u KDE, ye^u Tie^'ng Vie^.t ddu+'ng
> ra nha^.n la`m coordinator. Em xin u?ng ho^. di.ch mo^.t va`i ta^.p
> tin.

Welcome !!!!
> Ca'm o+n ca'c ba'c dda~ la('ng nghe.


> 
> --
> Bánh Đậu Xanh Hải Dương
>