[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Go'p y'On 5/30/05, James Nguyen <[email protected]> wrote:
> On 5/30/05, Vo^ Danh <[email protected]> wrote:
> >
> > Theo ba'c chai, em da dang ki vao hai groups: [email protected],
> > [email protected] Tuy nhie^n em tha^'y mail o 2 groups nay
> > luo^n luo^n bi. duplicated.
> >
> > Em thie^?n nghi~ chu'ng ta chi? ca^`n su+? du.ng mot ca'i tho^i,
> > cha(?ng ha.n la`: [email protected]
> 
> Có lẽ admin cũng đang phân vân không biết dùng cái nào,
> nên để user tự ý lựa chọn group thích nhất. Thời gian sẽ
> trả lời group nào được sử dụng nhiều hơn. :)
> 

ML chi'nh se la vnoss...
Ca'i kia chi? la phu. tro+. va  dde^? giu+~ cho^~.
Chi? can dda(ng ky' vo VNOSS ML la ddu?, khong nhat thiet pha?i dda(ng
ki' ca? hai. /me hay send 1 ca'i & CC ca'i kia cung chi? dde cho ca'i
ML kia kho?i bi. coi la ko co' hoat ddong. Lau ngay ma khong hoat dong
co'  khi tu.i Google no' xo'a :)
 
-- 
http://vnoss.org
Vietnamese Open Source Software Community