[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lỗi khi chèn hình vào texXin chào,
Khi tôi chèn hình vào tex, cụ thể là chèn file eps mà tôi đính kèm theo, thì nhận được thông báo lỗi

Process started

! Unable to read an entire line---bufsize=200000.

Please increase buf_size in texmf.cnf.

Process exited with error(s)

Tôi thực hiện complie theo thứ tự latex --> div ---> ps ---> pdf.
Một điểm khác là chỉ có mỗi file này bị lỗi, các file eps khác chèn vào thì không sao?
Các bạn có thể giúp tôi sửa lỗi này không?

Attachment: hinh9.30.eps
Description: PostScript document