[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Lỗi khi chèn hình vào texOn Sat, 16 Jul 2011 10:58:37 -0700 (PDT)
Garfield <[email protected]> wrote:

> ...
> Please increase buf_size in texmf.cnf.
> 
> Process exited with error(s)
> 
> Tôi thực hiện complie theo thứ tự latex --> div ---> ps ---> pdf.
> Một điểm khác là chỉ có mỗi file này bị lỗi, các file eps khác chèn
> vào thì không sao?

Định dạng của hình của bạn không phù hợp với TeX thôi. Như kết quả
sau đây và một hình .eps thông thường:

hinh9.30.eps: DOS EPS Binary File Postscript starts at byte
209832 length 149240 TIFF starts at bylte 30 length 209802

newyear.eps:  PostScript document text conforming DSC level 3.0,
              type EPS, Level1, 

Khắc phục:

1/ Chạy chương trình: eps2ps hinh9.30.eps hinh9.30.ps
2/ Dùng hình mới để nạp hinh9.30.ps

Nếu vẫn bị lỗi như vậy thì chắc phải tìm lại hình gốc và chuyển đổi
cho phù hợp qua dạng .eps / .ps

Chúc thành công.


-- 
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115