[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Lỗi khi chèn hình vào texCảm ơn bạn, đúng như bạn nói, đó là do định dạng không phù hợp.
Mình dùng ubuntu và texlive 2010, nên đã làm như sau: trong texlive có gói a2ping
Mình đã dùng gói này convert file đó sang ps bằng lệnh
a2ping hinh9.30.eps hinh9.30.ps
Sau khi xong thì mình không đọc được file hinh9.30.ps bằng Document Viewer của Ubuntu, nên mình quyết định thử convert chính file hinh9.30.ps sang hinh9.30.eps và chèn file eps mới này vào. Kết quả là không còn thông báo lỗi nữa.
Hi vọng những thông tin này hữu ích với các bạn.

2011/7/17 Anh K. Huynh <[email protected]>
On Sat, 16 Jul 2011 10:58:37 -0700 (PDT)
Garfield <[email protected]> wrote:

> ...
> Please increase buf_size in texmf.cnf.
>
> Process exited with error(s)
>
> Tôi thực hiện complie theo thứ tự latex --> div ---> ps ---> pdf.
> Một điểm khác là chỉ có mỗi file này bị lỗi, các file eps khác chèn
> vào thì không sao?

Định dạng của hình của bạn không phù hợp với TeX thôi. Như kết quả
sau đây và một hình .eps thông thường:

hinh9.30.eps: DOS EPS Binary File Postscript starts at byte
209832 length 149240 TIFF starts at bylte 30 length 209802

newyear.eps:  PostScript document text conforming DSC level 3.0,
             type EPS, Level1,

Khắc phục:

1/ Chạy chương trình: eps2ps hinh9.30.eps hinh9.30.ps
2/ Dùng hình mới để nạp hinh9.30.ps

Nếu vẫn bị lỗi như vậy thì chắc phải tìm lại hình gốc và chuyển đổi
cho phù hợp qua dạng .eps / .ps

Chúc thành công.


--
Anh Ky Huynh @ ICT
Registered Linux User #392115

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To post to this group, send email to [email protected].
To unsubscribe from this group, send email to [email protected].
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/viettug?hl=en.
--
Best wishes for you,
   Hoàng Anh Đức