[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Đóng cửa trang web về TeX tại dragula.orgXin chào,

Dự án TeX tại Dragula.org (http://dragula.org/projects/tex/) được đặt
ở chế độ read-only . Hầu hết các liên kết và tài liệu vẫn còn, tuy
nhiên người dùng không thể đăng nhập, không thể viết bài mới,... Lý do
được nêu ở dự án chuyển đổi
http://github.com/icy/dragula2html

Nếu cần hỗ trợ về TeX mời các bạn tham gia trao đổi bằng nhóm thư này

Cảm ơn các bạn.