[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Cần mọi người giúp công thức về giới hạnChào cả nhà, hiện tại mình đang bí việc trình bày công thức về giới hạn như sau:


\lim_{\quad n\to \infty}\textrm{r.m } X_n = X.

\lim_{n\to \infty}r.m X_n = X.

\lim\textrm{r.m}_{n\to \infty} X_n = X.

Rõ ràng các cách trình bày như trên đều không thỏa mãn.
Mình muốn trình bày công thức \limr.m giống như công thức \liminf hoặc \limsuf  (hai công thức này đã được TEX mặc định sẵn rồi) để chỉ số giới hạn ở dưới được canh chuẩn mực hơn nhiều.

Cả nhà ai cao tay giúp mình vụ này với nhé.