[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Cần mọi người giúp công thức về giới hạnbạn xem cuốn này chưa

http://dragula.org/projects/tex/wiki/Symbols_comprehensive

On Mon, 8 Apr 2013 02:00:27 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:

> Chào cả nhà, hiện tại mình đang bí việc trình bày công thức về giới
> hạn như sau:
> 
> 
> \lim_{\quad n\to \infty}\textrm{r.m } X_n = X.
> 
> \lim_{n\to \infty}r.m X_n = X.
> 
> \lim\textrm{r.m}_{n\to \infty} X_n = X.
> 
> Rõ ràng các cách trình bày như trên đều không thỏa mãn.
> Mình muốn trình bày công thức \limr.m giống như công thức \liminf
> hoặc \limsuf  (hai công thức này đã được TEX mặc định sẵn rồi) để chỉ
> số giới hạn ở dưới được canh chuẩn mực hơn nhiều.
> 
> Cả nhà ai cao tay giúp mình vụ này với nhé.
> --
I am ... 5 dog years old.