[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Cần mọi người giúp công thức về giới hạnÔi, hôm qua lúc đang gấp nên ko nhớ ra cái lệnh DeclareMathOperate hihi h làm dc rùi.