[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Code để hiện Definition thành Định nghĩaCác bác cho em hỏi, em cần phải thêm gói nào vào trong file latex để nếu ta gõ

 \begin{definition}
Định nghĩa ở đây
\end{definition}

nó sẽ hiện ra là

Định nghĩa 1. Định nghĩa ở đây

chứ không phải là

Definition 1. Định nghĩa ở đây.