[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: Code để hiện Definition thành Định nghĩaQuên mất, trong template em đã khai báo \usepackage[utf8]{inputenc} \usepackage[utf8]{vietnam} rồi nhé.