[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Code để hiện Definition thành Định nghĩaBạn dùng gói gì để tạo các môi truờwng đó? Có thử dùng gói ntheorem
chưa? Nếu dùng thì thiết lập đầy đủ là gì?

On Thu, 11 Apr 2013 19:34:57 -0700 (PDT)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Các bác cho em hỏi, em cần phải thêm gói nào vào trong file latex để
> nếu ta gõ
> 
>  \begin{definition}
> Định nghĩa ở đây
> \end{definition}
> 
> nó sẽ hiện ra là 
> 
> Định nghĩa 1. Định nghĩa ở đây
> 
> chứ không phải là 
> 
> Definition 1. Định nghĩa ở đây.
> --
I am ... 5 dog years old.