[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Code để hiện Definition thành Định nghĩaEm dùng template của Springer cho monograph nhé. em để trong attachment để nhờ các bác sửa giúp, hay góp ý giúp với.
Em cám ơn trước.


On Friday, April 12, 2013 1:35:16 PM UTC+8, Anh K. Huynh wrote:
Bạn dùng gói gì để tạo các môi truờwng đó? Có thử dùng gói ntheorem
chưa? Nếu dùng thì thiết lập đầy đủ là gì?

On Thu, 11 Apr 2013 19:34:57 -0700 (PDT)
hoctro <[email protected]> wrote:

> Các bác cho em hỏi, em cần phải thêm gói nào vào trong file latex để
> nếu ta gõ
>
>  \begin{definition}
> Định nghĩa ở đây
> \end{definition}
>
> nó sẽ hiện ra là
>
> Định nghĩa 1. Định nghĩa ở đây
>
> chứ không phải là
>
> Definition 1. Định nghĩa ở đây.
>--
I am ... 5 dog years old.

Attachment: templates.rar
Description: application/rar