[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] công thức trong section không in đậmBạn dùng lệnh `\mathbf` xem nhé. Ví dụ

   $\mathbf{d x}$

On Mon, 6 May 2013 00:41:42 -0700 (PDT)
Lê Nhật Thanh <[email protected]> wrote:

> Nhờ các anh chị giúp vấn đề này,
> khi gõ công thức trong section và subsection thì khi hiển thị những
> công thức này không in đậm. Mình phải làm sao????
> --
I am ... 5 dog years old.