[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Lỗi chữ "Đ" đứng đầu thay vì chữ "A" khi làm chỉ mục (index)Chào các anh chị! 

Có anh chị nào đã gặp trường hợp khi làm chỉ mục cho sách, liệt kê theo thứ tự ABC thì chữ "Đ" lại đứng đầu rồi mới đến A-B-C-D-....có lẽ pdflatex hiểu "Đ" là một kí tự đặc biệt (có khả năng các chữ Â và Ă cũng sẽ bị trường hợp như trên). Tôi đã thử bằng cách thay dòng lệnh \index{Đã đời} thành \index{Dzã đời @Đã đời} nhằm đưa chữ "Đ" vào chung mục với chữ "D", cách này có thể dùng được nhưng cũng chưa được như ý. Tôi muốn tách riêng chữ "Đ" và "D" ra thành hai phần khác nhau. Không biết đã có anh chị nào gặp trường hợp như trên chưa? Xin được giúp đỡ!

Tôi xài gói \usepackage[utf8]{vietnam} để dịch tiếng Việt và \usepackage{makeidx} để làm chỉ mục.

Thanks!
-Trương