[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Texlive trên ububuntuTôi đã cài texlive nhưng khi cài thêm các gói thì lệnh texhash không đụng đến thư mục ~/texmf mặc du thư mục ~/texmf có quyền như sau:
drwxrwxr-x 45 duong duong 4096 Th06 24 00:39 texmf
cụ thể:
[email protected]:~$ sudo texhash
texhash: Updating /usr/local/share/texmf/ls-R...
texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEMAIN...
texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEDIST...
texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXMFMAIN...
texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R...
texhash: Done.

Ai có cao kiến gì không chỉ cho minh với ???