[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Texlive trên ububuntuBạn dùng lệnh `texhash` mà không kèm với lệnh `sudo` xem.

On Mon, 24 Jun 2013 20:19:54 -0700 (PDT)
Nguyen Duong <[email protected]> wrote:

> Tôi đã cài texlive nhưng khi cài thêm các gói thì lệnh texhash không
> đụng đến thư mục ~/texmf mặc du thư mục ~/texmf có quyền như sau:
> drwxrwxr-x 45 duong duong 4096 Th06 24 00:39 texmf
> cụ thể:
> [email protected]:~$ sudo texhash
> texhash: Updating /usr/local/share/texmf/ls-R... 
> texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEMAIN... 
> texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXLIVEDIST... 
> texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R-TEXMFMAIN... 
> texhash: Updating /var/lib/texmf/ls-R... 
> texhash: Done.
> 
> Ai có cao kiến gì không chỉ cho minh với ??? 
> --
I am ... 5 dog years old.