[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Bác nào hướng dẫn giúp em cài Tex trên Mac OS X với!!!Cái này là thiếu gói `vietnam` thôi bạn à. Xài trên Mac phải không,
bạn tìm xem các gói hỗ trợ ngôn ngữ mở rộng cài vào (cụ thể là gói
`vntex`. TeXLive có trình quản lý gói riêng nhưng mình không rõ trên 
Mac thì dùng lệnh hay chương trình nào để thêm gõi.

On Tue, 25 Jun 2013 01:20:56 -0700 (PDT)
[email protected] wrote:

> Anh Ky Anh à, chẳng hạn em chạy file (đính kèm) báo lỗi ở Line 1,line
> 3, cụ thể file Log báo như sau: "
> 
> This is pdfTeX, Version 3.1415926-2.5-1.40.14 (TeX Live 2013)
> (format=pdflatex 2013.6.24) 25 JUN 2013 14:59
> 
> entering extended mode
> 
> restricted \write18 enabled.
> 
> %&-line parsing enabled.
> 
> **"ti so the tich.tex"
> 
> (./ti so the tich.tex
> 
> LaTeX2e <2011/06/27>
> 
> Babel <3.9f> and hyphenation patterns for 20 languages loaded.
> 
> (/usr/local/texlive/2013basic/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
> 
> Document Class: article 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX document class
> 
> (/usr/local/texlive/2013basic/texmf-dist/tex/latex/base/size10.clo
> 
> File: size10.clo 2007/10/19 v1.4h Standard LaTeX file (size option)
> 
> )
> 
> \[email protected]=\count79
> 
> \[email protected]=\count80
> 
> \[email protected]=\count81
> 
> \[email protected]=\count82
> 
> \[email protected]=\count83
> 
> \[email protected]=\count84
> 
> \[email protected]=\count85
> 
> \[email protected]=\count86
> 
> \abovecaptionskip=\skip41
> 
> \belowcaptionskip=\skip42
> 
> \bibindent=\dimen102
> 
> )
> 
> ! LaTeX Error: File `vietnam.sty' not found.
> 
> Type X to quit or <RETURN> to proceed,
> 
> or enter new name. (Default extension: sty)
> 
> Enter file name:
> 
> ! Emergency stop.
> 
> <read *>
> 
> l.3 \usepackage
> 
> {amsmath,amssymb,amsfonts}^^M
> 
> *** (cannot \read from terminal in nonstop modes)
> 
> Here is how much of TeX's memory you used:
> 
> 200 strings out of 494550
> 
> 2205 string characters out of 6168050
> 
> 48016 words of memory out of 5000000
> 
> 3538 multiletter control sequences out of 15000+600000
> 
> 3640 words of font info for 14 fonts, out of 8000000 for 9000
> 
> 314 hyphenation exceptions out of 8191
> 
> 23i,0n,19p,173b,36s stack positions out of
> 5000i,500n,10000p,200000b,80000s
> 
> ! ==> Fatal error occurred, no output PDF file produced!
> 
> "
> 
> Em ko biết em cài Tex đã đúng hay còn thiếu gì nữa. Anh giúp em
> với,ko lẽ lại phải cài Win để dùng?
> 
> >
> >
> --
I am ... 5 dog years old.