[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Hỏi nhờ về cách lùi lề trái, định dạng format cho các câu đánh số tự động- Rất mong được sự giúp đỡ của các bác để có thể gõ một cuốn sách được hoàn chỉnh.

Tôi có viết Cuốn sách gồm vài trăm câu hỏi kế tiếp nhau, đan xen thỉnh thoảng có vài đoạn văn bản bình thường.
Trước đây đã viết trên Word, nay muốn chuyển sang Latex để được chuẩn và đẹp hơn.

Tôi đánh số câu hỏi tự động theo chương bằng \newtheorem{q}{Câu hỏi}[chapter]

(?) Tuy nhiên vấn đề là sau chữ Câu hỏi 1.1 thì các chữ đều in nghiêng theo định dạng Theorem. Có thể dựng thẳng dậy hoặc làm đậm bằng cặp thẻ, nhưng thủ công cho từng câu hỏi. Có cách nào định dạng tự động cho các câu nằm sau {Câu hỏi} hay không?

(?) Muốn toàn bộ một đoạn văn dài phía sau {Câu hỏi}, tức là phần trả lời đều lùi lề bên trái vào, trông tương tự như khi dùng lệnh \quotation nhưng phải làm cho toàn bộ đoạn dài, thì làm thế nào.

Hay nói chính xác hơn là muốn phần Câu hỏi thì lùi ra ngoài bên trái, còn các phần còn lại đều lùi sang bên phải. Ngoại trừ một số đoạn cũng sẽ lùi sang trái (nằm ngoài nội dung câu hỏi và trả lời)

(?) Có thể đặt tự động để các đoạn sau Câu hỏi đều lùi vào, mà không cần đặt thủ công các cặp thẻ cho từng phần trả lời.

Văn bản mẫu trên word gửi kèm đây, các bác xem qua.

Xin cảm ơn trước.


Attachment: Latex_Format_identification_questions.doc
Description: MS-Word document