[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Hỏi nhờ về cách lùi lề trái, định dạng format cho các câu đánh số tự độngOn Thu, 25 Jul 2013 21:58:24 -0700 (PDT)
Bui Duong Hai <[email protected]> wrote:

> (?) Tuy nhiên vấn đề là sau chữ Câu hỏi 1.1 thì các chữ đều in
> nghiêng theo định dạng Theorem. Có thể dựng thẳng dậy hoặc làm đậm
> bằng cặp thẻ, nhưng thủ công cho từng câu hỏi. Có cách nào định dạng
> tự động cho các câu nằm sau {Câu hỏi} hay không?

Tài liệu hơi cũ, coi đỡ
   http://download.viettug.org/?files=ntheorem

(tài liệu tiếng Anh sẽ mới hơn.)


--
I am ... 5.5 dog years old.