[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamerCám ơn gialuannb. Thông thường, nếu mình dịch mà thiếu gói thì chương trình sẽ tự động yêu cầu cài gói đó vào. Còn phần beamer này lại không có yêu cầu cài gói. Mình đang xài gói vnmik4.1 của thầy Kỳ Anh. Nhờ mọi người chỉ giúp mình cách cài gói beamer này.


From: gialuannb <[email protected]>
To: [email protected]
Cc: thuy hang <[email protected]>; [email protected]
Sent: Monday, September 16, 2013 6:19 AM
Subject: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamer

May win7 cua ban chua cai beamer class thoi.

On Monday, September 16, 2013 12:17:10 AM UTC+7, thuy hang wrote:
Chào mọi người!
Em đang dùng Win7. Khi mình soạn thảo thử bài trình chiếu này (có file kèm theo) thì máy mình báo lỗi "beamer.cls not found" . Mình thử dịch qua máy dùng Win XP thì không bị lỗi, vẫn dịch tốt. Nhờ mọi người chỉ em cách khắc phụ lỗi này. 
Em cám ơn.
--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]
To post to this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/2b7a765b-93cb-4d24-a147-366a77661e36%40googlegroups.com.