[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamerEm cám ơn thầy. Trước giờ em thấy bộ này xài khá tốt chưa thay đổi. Em làm như thầy hướng dẫn, tìm được gói beamer nhưng không cài được ạ.


From: Anh K. Huynh <[email protected]>
To: [email protected]
Sent: Monday, September 16, 2013 9:57 AM
Subject: Re: [VietTUG] Re: Sử dụng gói beamer

On Sun, 15 Sep 2013 19:43:20 -0700 (PDT)
thuy hang <[email protected]> wrote:

> Cám ơn gialuannb. Thông thường, nếu mình dịch mà thiếu gói thì chương
> trình sẽ tự động yêu cầu cài gói đó vào. Còn phần beamer này lại
> không có yêu cầu cài gói. Mình đang xài gói vnmik4.1 của thầy Kỳ Anh.
> Nhờ mọi người chỉ giúp mình cách cài gói beamer này.

Trời ơi, Hằng vẫn còn xài cái vnmik hả :D Hiện giờ bộ miktex này khá cũ,
lâu rồi mình không chắc là có thể cài thêm các gói mới từ kho của miktex
được không. Em có thể thử dùng mpm (chạy từ Menu Run) rồi tìm beamer
xem có không? Nếu không được mình sẽ hướng dẫn cách khác.

@Phú: làm bộ cài đặt tex mới xem!--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to viettug+[email protected]
To post to this group, send email to [email protected]
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20130916095720.0ca8e781%40icy.bar.