[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp đỡ về Trình bày văn bảnban co the tham khao file nay cua minh!


On 17 September 2013 08:03, Duy Ha <[email protected]> wrote:
Bác Kỳ Anh ơi, bác giúp em phần tài liệu tham khảo với, vấn đề lùi dòng thì em đã làm được. Phần tài liệu tham khảo thì em rối quá ko biết làm thế nào. Các cao thủ ai biết cách thì giúp em với nha.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/69f21943-057f-43c1-bc59-4f77b5050e90%40googlegroups.com.--
Th.S Nguyen Thanh An - 0983.532.512
Giao vien Toan - Truong THPT Hoa Binh - Xuyen Moc - Ba Ria Vung Tau


Attachment: tailieuthamkhao.tex
Description: TeX document