[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp đỡ về Trình bày văn bảnusepackage amslatex :) hoac tuong tu nhu the


2013/9/23 Duy Ha <[email protected]>

Cám ơn mọi người đã giúp đỡ, đặc biệt là sư phụ Kỳ Anh, em đã hoàn thành được 90% các yêu cầu về trình bày văn bản. Thắc mắc cuối cùng của em là việc làm sao để viết hoa các chapter và đưa chapter ra giữa trang giấy nữa.
Chẳng hạn thế này:

Chương 1: Một số ví dụ mở đầu (trong latex thường để như thế)
làm sao để chuyển thành
CHƯƠNG 1: CÁC VÍ DỤ MỞ ĐẦU (và đưa phần này ra giữa)

Mong mọi người cùng giúp em gỡ nốt phần này. Em xin chân thành cám ơn.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/8c3af6b5-4bda-4b34-99fb-7117a21c61a3%40googlegroups.com.