[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Abridged summary of [email protected] - 4 Messages in 1 Topicbạn xem thử cái này xem
http://tex.stackexchange.com/questions/13496/center-aligning-chapters


2013/9/23 <[email protected]>
  Today's Topic Summary

Group: http://groups.google.com/group/viettug/topics

 Giúp đỡ về Trình bày văn bản
  Duy Ha <[email protected]> Sep 23 05:40AM -0700  

  Cám ơn mọi người đã giúp đỡ, đặc biệt là sư phụ Kỳ Anh, em đã hoàn thành
  được 90% các yêu cầu về trình bày văn bản. Thắc mắc cuối cùng của em là ...more

  Back to top.

  "Anh K. Huynh" <[email protected]> Sep 23 09:10PM +0700  

  On Mon, 23 Sep 2013 05:40:13 -0700 (PDT)
   
  > Chương 1: Một số ví dụ mở đầu (trong latex thường để như thế)
  > làm sao để chuyển thành
  > CHƯƠNG 1: CÁC VÍ DỤ MỞ ...more

  Back to top.

  Huu Phuoc Lam <[email protected]> Sep 23 09:56PM +0700  

  Dùng gói titlesec. Search và thử bạn nhé.
   
   
   
  Vào 19:48 Ngày 23 tháng 9 năm 2013, Long Phan Dao Viet <
   
  --
  Phuoc
  ...more

  Back to top.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/001a11c3d29486668d04e70f95d9%40google.com.--
Thu.