[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Bộ ba số PythagoreGửi các bác câu hỏi mà tôi hỏi về lập trình đoạn mã tìm bộ ba số Pythagore bằng Tex. Tôi hỏi tại đây
http://tex.stackexchange.com/questions/134513/how-to-write-a-code-to-find-the-pythagorean-triples