[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryCó thể do tài liệu của bạn có nhiều hình vẽ và bảng to buộc TeX phải sang trang mới. Bạn bỏ tuỳ chọn portrait thử xem.


2013/10/6 Anh K. Huynh <[email protected]>

Cái này là do sắp chữ nữa trong trang nữa. Nếu dư ra 3cm mà không
đủ chỗ cho phần đoạn văn, công thức tiếp theo thì TeX sẽ chuyển
qua trang kết tiếp, là cho trang bị "hổng" dư nhiều chỗ như bạn thấy.

Rất khó khắc phục hiện tượng này. Một cách đơn giản là ... giảm
cỡ chữ. Ví dụ, dùng 11pt thì sẽ giảm đáng kể hiện tượng trên.


On Sat, 5 Oct 2013 18:44:38 -0700 (PDT)
Duy Ha <[email protected]> wrote:

> Chào cả nhà,
> Mình đang gặp chút rắc rồi ở gói Geometry. Số là dù đã định dạng
>
> \usepackage[portrait,top=3.5cm, bottom=3.0cm, left=3.5cm,
> right=2.0cm] {geometry}
>
> thế nhưng khi biên dịch, một số trang được dịch ra không như ý muốn.
> Phần top có khi nó chừa đến 5cm, phần bot cũng chừa lại tầm 5cm là nó
> đã sang trang mới rồi. Ngược lại, có trang thì nó chỉ chừa phần top
> chưa đến 2cm.
>
> Nhờ mọi người giúp mình khắc phục chỗ này với.
>--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20131006085638.6332f784%40icy.bar.