[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryLớp report thì bắt đầu chương mới ở bất kì trang chẵn hoặc lẻ.

On Oct 7, 2013 3:47 AM, "Hanh Van Nguyen" <[email protected]> wrote:
Chào cả nhà và ĐC Kỳ Anh (Biệt danh kỳ kọ:))

Về câu hỏi của bạn Shevchenko:

Thứ nhất, mình thấy bạn làm thế rất rắc rối.
Vì sao?
Các NXB đã nghĩ mất khá nhiều thời gian để nghỉ ra và thiết kế cho lớp văn bản với định dạng book là quá chuẩn. Cả thế giới này người ta làm theo đó bạn à, mình nghĩ chỉ có vài người muốn thay đổi nó. Lúc ở VN mình cũng "được" rất nhiều người muốn thay đổi kiểu này:(
Câu hỏi? Vì sao bạn hok theo chuẩn cho mọi việc trở nên đơn giản?

Thứ hai, không phải việc này là không làm được.
Cách làm: Nếu qua chương 2, bạn setcounter lại số trang, như vậy trong văn bản của bạn luôn có hai trang đánh số giống nhau, một tờ trắng cuối chương 1 và tờ đầu chương 2. Khi đem đi in thì chỉ việc vứt cái tờ trắng đó đi là xong. Tiết kiệm được một trang đánh số thứ tự!

Hanh NV.

On 10/6/2013 9:34 AM, Duy Ha wrote:
Vậy có thể thiết lập để sang chương mới mà nó không phải sang trang không bác Kỳ Anh??? Em đang làm cuốn luận văn tóm tắt, quy định chỉ có 24 trang nên dù tiết kiệm dc trang nào hay trang ấy.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected]googlegroups.com.
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/5251DA68.5070309%40gmail.com.