[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryMột thời dĩ vãng hỉ:)

Nhớ hồi xưa làm luận văn, cũng "phá chuẩn" tùm lum, không phải vì bất
tuân lệnh, mà là vì theo chuẩn thì nó bung ra quá xấu. Hehe, cuối
cùng "âm thầm" xử lý, may được thầy N. khen đẹp mừng hết lớn.^^


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20131007064524.7745cd9e%40icy.bar.