[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Tìm hiểu kỹ hơn về Gói geometryPhước nói đúng. Các thầy của ta cứ tùy thích đưa ra các quy định không giống ai. Sinh viên, học viên cao học của mình thì không dám cãi lại đành cam chịu, chứ sv nước ngoài thì phải biết. Cứ để mặc định của Tex là chuẩn nhất rồi, người ta đã nghiên cứu tính toán kĩ rồi.

On Oct 8, 2013 10:35 PM, "Huu Phuoc Lam" <[email protected]> wrote:
Làm luận văn ở VN không biết họ đưa ra cái chuẩn đó dựa trên gì nữa. Có điều theo mình nghĩ chỉ đơn giản là cho các luận văn giống nhau về canh lề trang thôi. Nhưng cũng vì vậy mà đối với dân TeX hơi cực tí, phải chế đủ thứ không theo chuẩn được.


2013/10/7 Hanh Nguyen Van <[email protected]>
Một thời dĩ vãng hỉ:)

Nhớ hồi xưa làm luận văn, cũng "phá chuẩn" tùm lum, không phải vì bất
tuân lệnh, mà là vì theo chuẩn thì nó bung ra quá xấu. Hehe, cuối
cùng "âm thầm" xử lý, may được thầy N. khen đẹp mừng hết lớn.^^


--
I am ... 5.5 dog years old.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/20131007064524.7745cd9e%40icy.bar.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CAOTOZgaz8pO9dU%3D5gGTRR-9kNRS8eQU15GncApL62kuh5Af5tw%40mail.gmail.com.--
Phuoc

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/CADQe8hsr2uNr88sqaPiR407dPikEbmjKOqPrOaa3UL5aoLqCkA%40mail.gmail.com.