[Date Prev][Date Next][Thread Prev][Thread Next][Date Index][Thread Index]

Re: [VietTUG] Re: Giúp Đánh số các sectionKhi bạn dùng \chapter*{MỞ ĐẦU} thì chương này không được đánh số và TeX sẽ hiểu đó là chương 0, còn các section của chương mở đầu bạn lại đánh số bằng \section{mục gì đó} thì mục này buộc TeX phải đánh số theo chương 0 là mục 0.1. TeX làm việc như vậy là rất hợp lí là khoa học rồi. Tại sao các THÀY lại không chịu mục 0.1 nhỉ, các thày nhà mình cứ thích chơi đường tà, đường rừng rú.

Muốn vậy thì đừng đánh số các mục của chương mở đầu, hoặc là đánh số thủ công như sau:
\chapter*{MỞ ĐẦU}
\section*{mục gì đó}
\section*{mục gì gì đó}
Và đành chịu tên chương MỞ ĐẦU và các mục con không xuất hiện trong mục lục.


2013/10/14 Duy Ha <[email protected]>
mr Tân Phú ới giúp mình vụ này với. mình đang khủng hoảng thật sự rồi, cuối tuần này là hạn chót nộp luận văn mà bây giờ vẫn đang bí. Mọi người cùng xắn tay giúp mình với nào.


On Monday, October 14, 2013 9:55:18 AM UTC+7, Duy Ha wrote:

Cả nhà ơi, làm sao để đánh số lại các section cho chuẩn nhỉ? Số là khi mình dùng lệnh \ chapter*{MỞ ĐẦU} thì các section trong chương này đều chuyển thành 0.1 section1, 0.2 section2. Mình chỉ muốn nó là 1. section1, 2 section2 và khoảng cách thư mục như hình trên thì phài làm sao đây? Mình mày mò suốt, khi chỉnh được khoảng cách thư mục thì đánh số sai, khi được đánh số và tên Chương đúng thì khoảng cách lại sai. Rối quá, đành phải nhờ mọi người giúp.

--
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "VietTUG" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to [email protected].
To post to this group, send email to [email protected].
Visit this group at http://groups.google.com/group/viettug.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/viettug/929660ab-3b31-466f-9f10-1aedcac50929%40googlegroups.com.